Algemene Voorwaarden

Terms & Conditions

Artikel 1 Algemeen


1.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DeliSouth en een afnemer waarop DeliSouth deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DeliSouth, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van DeliSouth en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van DeliSouth.

4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DeliSouth en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5.    DeliSouth handelt uitsluitend conform de algemene voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

6.    Onder opdrachtgever wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met DeliSouth een overeenkomst heeft gesloten en behalve deze, tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgenamen. Onder medegebruiker wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat deze in naam en voor rekening van de opdrachtgever DeliSouth opdracht kan geven producten te leveren dan wel werkzaamheden te verrichten.


Artikel 2 Aanbiedingen1.    Alle aanbiedingen, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW. De overeenkomst met DeliSouth komt eerst tot stand indien de verstrekte bestelling schriftelijk is aanvaard dan wel dat de uitvoering van de bestelling door DeliSouth is aangevangen.

3.    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

 Artikel 3 Uitvoering

 

1.    DeliSouth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap  uitvoeren.

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DeliSouth het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    DeliSouth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DeliSouth is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.    Afnemer vrijwaart DeliSouth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer of een derde toerekenbaar is.

 

Artikel 4 Levering

 

1.    Indien op voorraad geschied levering vanuit het magazijn van DeliSouth. Franco levering vanaf € 950,00 exclusief btw.

2.    Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DeliSouth deze bij hem aflevert of doet afleveren.

3.    Indien de afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DeliSouth gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

4.    DeliSouth is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. DeliSouth is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

5.    Afnemer dient het geleverde op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

6.    Eventuele gebreken of tekorten behoren binnen 5 werkdagen telefonisch of e-mail aan DeliSouth te worden gemeld.

7.    Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer nog steeds verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van DeliSouth.

 

Artikel 5 Vergoedingen, prijs en kosten

 

1.    Indien DeliSouth met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is DeliSouth niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2.    DeliSouth mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,halffabricaten, verpakkingsmateriaal en marktwerking.

3.    De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. De kosten voor verpakking, transport en afleveringskosten zijn hierbij inbegrepen.  

 

Artikel 6 Betaling  

 

1.    Er is sprake van een betaling wanneer de debiteur de vordering aan DeliSouth heeft voldaan.

2.    Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, dient een betaling door de afnemer van een door DeliSouth verzonden factuur te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zulks middels storting of overmaking op een door DeliSouth aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.    Bij verzuim in de betaling volgt na 15 dagen een herinnering, een tweede en tevens laatste na 30 dagen. Mocht afnemer van rechtswege in verzuim blijven dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten hiervan komen voor rekening van de afnemer.

4.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of zeer aannemelijke informatie van aanstaand faillissement van de afnemer zijn de vorderingen van DeliSouth op de afnemer direct opeisbaar.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1.    Alle door DeliSouth geleverde zaken blijven eigendom van DeliSouth totdat de afnemer alle navolgende verplichting en uit alle met DeliSouth gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.    De afnemer draagt evenwel de aansprakelijkheid en het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. Voor elke mogelijke aanspraak van derden zal de afnemer DeliSouth vrijwaren.


Artikel 8 Incassokosten

 

1.    Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer.

2.    Indien DeliSouth hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4.    Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

1.      Indien DeliSouth aansprakelijk is voor directe schade is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal

het bedrag van de door de assuradeur van DeliSouth te verstrekken uitkering.

 

Artikel 10 Geschillen

 

1.    De rechter in de vestigingsplaats van DeliSouth is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DeliSouth het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.    Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit , met betrekking tot, dan wel verband houdende met de overeenkomst of opdracht waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar incassobureau gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

 

1.    Op elke overeenkomst tussen DeliSouth en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1.    Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval de opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekend schrijven bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst of opdracht, beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst of opdracht. Maakt de opdrachtgever echter wel tijdig bezwaar dan blijven de oude voorwaarden van toepassing.

2.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoor van de Kamer van Koophandel te Amsterdam